USH qualifizéiert sech fir di next Ronn an der Coupe.

USH qualifizéiert sech fir di next Ronn an der Coupe.