Den FC US HOSTERT wënscht Iech all e schéint a glëcklecht Joer 2022.
Bonne année. Happy new year. Frohes neues Jahr.

Den FC US HOSTERT wënscht Iech all e schéint a glëcklecht Joer 2022.